Dohoda o částečné nezaměstnanosti – mimořádný krok v době trvání stavu nouze

 

Dnes pozdě odpoledne byla završena po několik dnů trvající jednání mezi vedením akciové společnosti České dráhy a představiteli jedenácti odborových centrál působících na železnici. Předmětem tohoto pro obě zainteresované strany náročného jednání byla ustanovení dohody o výši náhrady mzdy v době částečné nezaměstnanosti, která musí být v takovém případě vždy uzavírána v souladu s ustanovením § 209 zákona č. 262/2006 Sb., tedy zákoníku práce. 

Jednání inicioval management národního dopravce, a to v reakci na mimořádně těžké dopady, jež má na železniční provoz v posledních týdnech koronavirová pandemie a s tím související stav nouze vyhlášený v naší zemi vládou České republiky. Objektivně posuzováno, výpadek na příjmech z přímých tržeb z cestovného a snížení objemu výkonů objednavateli, tj. ministerstvem dopravy a kraji, přináší Českým dráhám velké ekonomické ztráty, což by bez využití § 209 zákoníku práce mohlo vést až nutnosti zavedení institutu hromadného propouštění. 

Uzavřít dohodu v tak citlivé záležitosti, jako je částečná nezaměstnanost a s tím spojená snížená výše odměny vyplacené zaměstnanci, je pro každou odborovou organizaci jednou z nejkomplikovanějších výzev. A to především proto, že k jejímu řešení nelze přistupovat jinak než s vědomím, že každý po těchto jednáních dosažený výsledek, dokonce ani při dobré vůli nemůže být obecně považován za veskrze optimální.

Dohoda konstatuje, že lze předpokládat, že omezení poptávky po službách ČD a po využívání drážních vozidel ČD bude dočasné, byť prozatím nelze stanovit dobu trvání tohoto omezení. Z důvodu omezení této poptávky nemůže zaměstnavatel od 1. dubna 2020 přidělovat některým zaměstnancům ČD práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. Proto od téhož dne došlo na straně zaměstnavatele k naplnění předpokladů pro uplatnění institutu částečné nezaměstnanosti. Ten se týká zaměstnanců, o kterých vedení ČD rozhodne s ohledem na provozní potřeby, že jsou dotčeni částečnou nezaměstnaností.

ČD vytvoří seznam takto dotčených pracovních míst, v členění podle zaměstnání a pracovišť, který bude předán všem odborovým organizacím. Dotčeným zaměstnancům náleží překážka v práci v podobě částečné nezaměstnanosti ve smyslu ustanovení § 209 zákoníku práce a ustanovení této dohody. Zaměstnavatel bude dotčené zaměstnance o vzniku překážky informovat prostřednictvím e-mailu, pošty, SMS či jinou vhodnou formou, přičemž bude vyžadovat zpětnou odezvu. Dotčení zaměstnanci od oznámení do doby dalšího sdělení nejsou povinni docházet do místa výkonu práce. Po oznámení o změně (nejméně 24 hodin předem) jsou povinni se dostavit do místa výkonu práce ode dne stanoveného ze strany zaměstnavatele. Pokud bude práce dotčených zaměstnanců potřebná z části, bude s nimi z hlediska jejich zapojování do výkonu práce zacházeno ve všech podstatných ohledech rovným způsobem, včetně toho, aby zbývající práce byla mezi ně pokud možno rovnoměrně rozvržena. V případě krácení směn z důvodu změny pravidelného rozpisu směn (rozpisy platné do doby účinnosti této dohody), se doba, o kterou je směna krácena, považuje též za dobu částečné nezaměstnanosti.

Pro vyloučení pochybností, pokud dojde u dotčeného zaměstnance ke kolizi překážky v práci na straně zaměstnance (např. dočasná pracovní neschopnost, nařízená karanténa, ošetřovné, otcovská, mateřská/rodičovská dovolená) s překážkou v práci v podobě  částečné nezaměstnanosti, má v případě zaměstnance přednost překážka v práci na straně zaměstnance. Pokud dojde ke kolizi dovolené s překážkou v práci v podobě částečné nezaměstnanosti, má přednost dovolená.

Dále bylo dohodnuto, že zaměstnavatel je oprávněn samostatně měnit, doplňovat, rozšiřovat či zužovat okruh dotčených zaměstnanců s ohledem na provozní potřeby ČD. O těchto změnách bude následně informovat pravidelným reportem příslušné odborové organizace, a to na centrální i místní úrovni.

Další body dohody stanoví, že dotčeným zaměstnancům bude v době trvání částečné nezaměstnanosti poskytována náhrada mzdy ve výši 70 % průměrného výdělku dotčeného zaměstnance. Zaměstnavatel se zároveň zavazuje uplatnit veškerá opatření Vlády ČR (včetně výše náhrady mzdy) či jiného ústředního orgánu státní správy, pokud budou pro zaměstnance výhodnější než v přijaté dohodě. Zaměstnavatel se za účelem vyplácení co nejvyšších náhrad mezd zaměstnancům, ale i s ohledem na vlastní hospodaření zavázal aktivně usilovat o zajištění finanční podpory ze strany orgánů veřejné moci v době částečné nezaměstnanosti. Odborové organizace se zavazují zaměstnavatele v tomto úsilí maximálně podpořit.

Dohoda byla uzavřena na dobu určitou do 30. dubna 2020. Smluvní strany se dohodly, že budou v dobré víře jednat o jejím případném prodloužení nebo zkrácení platnosti s respektováním aktuálního stavu v České republice a ve světě ke dni sjednaného data skončení dohody.

Vážené kolegyně a kolegové, Česká republika, celá naše společnost a tím také železnice, která je páteří jejího dopravního systému, se nyní nachází v situaci, kterou nikdo z nás vlastně ještě nezažil. Mnohá opatření, která jsou nyní uváděna v platnost, jsou bolestivá a krajně nepříjemná. Žijeme v čase zvýšeného stresu a obav o zdraví své i našich blízkých. Přes tyto těžké  momenty se ovšem snažme myslet i na svoji budoucnost. Jsme přesvědčení, že právě i uzavřená dohoda, o které jsme vás zde informovali, patří k momentům, jež přispějí k tomu, aby svoji budoucnost měly i České dráhy jako váš zaměstnavatel avýznamný poskytovatel veřejné služby občanům této nyní těžce zkoušené země.

Přejeme vám všem samozřejmě především zdraví, ale také pevné nervy a v neposlední řadě, i přes všechny stávající problémy, pokud možno i vždy tolik potřebný optimismus a životní energii.   

 

Dohoda-castecna-nezamestnanost,pdf