CECH STROJVŮDCŮ ČESKÉ REPUBLIKY

 

Protinávrh OC na ČD C budeme tvořit na společném jednání ve dnech 31.10. – 3.11. Poslední den je i termínem pro předání společného protinávrhu zaměstnavateli. Se zaměstnavatelem se sejdeme hned v týdnu následujícím.

Vyjednávací tým CS ČR pro vyjednávání PKS 2017 u ČD C byl navržen a schválen v tomto složení zástupců výboru – Staněk Jiří, Stehlík Pavel a jako náhradník Sachunský Pavel. Návrhy a záměry vyjednávacího týmu budou prezentovány na výroční schůzi CS ČR dne 27.10 v hotelu Central.

Ostatní důležité události na ČD Cargo :

1.10. 2016 proběhla tzv. ,,rotace ředitelů PJ“. Pro nás to znamená, že následných šest měsíců bude naším ředitelem dosavadní ředitel PJ Ústí nad Labem – Ing. Miloš Farkaš. / účast na schůzi 27.10. je přislíbena/. Společnost tímto krokem chce vytvořit prostor na změnu pohledu v řízení a hospodaření jednotlivých PJ s možným pozitivním dopadem na ekonomiku celé společnosti.

Na špatný technický stav HV nezávislé trakce zejména ř.742 upozorňujeme opakovaně již leta. I když se jedná o jeden ze stěžejních bodů komunikace mezi zaměstnavatelem a OC, nepodařilo se v průběhu roku situaci řešit. Vedením společnosti jsou připraveny určité kroky k nápravě, ale jedná se o delší časový horizont. Pro blízké časové období s konkrétním harmonogramem budeme iniciovat schůzku s ředitel O 12.

Dne 6.10. proběhla na půdě SOKV České Budějovice schůzka, z iniciativy vedoucího oprav, nad dlouhodobým problémem s rušením vozidlových radiostanic provozovaných v režimu ,,simplex“. Zástupci Telematiky ve spolupráci s Teslou nad problém již pracují, ale dlužno dodat, že se poměrně dlouhou dobu nedělo vůbec nic a tento zásadní problém byl bagatelizován. Na vozidlech st. trakce by se měli brzy objevovat již upravené/opravené – doufejme funkční radiostanice. Podle příslibu by měli být nějak označené pro rozlišení od stávajících ,,rušiček“ a zejména pro vyhodnocení spolehlivosti a tím zajištění bezpečnosti provozu zejména při posunu. Náprava stávajícího stavu je stanovena nejdříve na březen příštího roku.

Problém výstrojních součástek pro strojvedoucí.

Dne 17.10. se uskutečnilo jednání se zaměstnavatelem a zástupci CS a FS nad touto letitou problematikou. Zřejmě pomohla prezentace poslední ,,akční kolekce“. Na jednání jsme hledali cestu a postup

jednotlivých kroků, který snad konečně přinese žádanou změnu a nápravu.

Celá řada předpisů je v připomínkovém řízení nebo těsně po schválení /PTs9, PERs 43, PERs 39, PTs7, PERs 22, PTs 14/. Pro nás bude podstatná až změna PTs10 do které by se měla částečně zakomponovat rušená IN PTs 7- Směrnice pro plánování a organizaci provozu výkonů HV a provozních zaměstnanců.

Výroční schůze CS ČR 27.10. 2017 v Plzni hotel Central.

Začátek je stanoven na 9.30.hod. Časový prostor do oběda bude naplněn vystoupením pozvaných hostů a dialogu s vámi. Z hostů ČD C je přislíbena účast ředitele PJ České Budějovice – Ing. Miloš Farkaš, vedoucího lok.čet – pan Luboš Klečatský , zástupců vedení SOKV České Budějovice – pánové Kořínek a Hlavnička, technolog PP Plzeň – pan Pavel Voráček. Připravte si otázky a problematické záležitosti na tyto zástupce zaměstnavatele. V sekci po obědě a krátkém vystoupení zástupců HVP bude následovat vnitřní jednání CS. Stěžejní bodem bude projednání návrhu nových stanov, které požaduje nový Občanský zákoník. Zde si dovolím připomenout možnost vyplnění a předání zvolenému kolegovi již zaslané,,Plné moci“ pro hlasování v případě neúčasti na schůzi.

Těším se společné shledání a plodný dialog

místopředseda CS ČR - Staněk Jiří

TOPlist

Copyright © 2015, Cech Strojvůdců ČR.Všechna práva vyhrazena.