Kolektivní smlouva u ČD a. s. uzavřena.

Včera kolem poledne byla podepsána PKS 2018 i u ČD a. s.

 

Nárůst do tarifních mezd ve třídách 1 – 12 činí 4,5 %, ve třídách 13 – 16 to jsou 2 %. 

V měsíci Lednu bude vyplacena mimořádná odměna na příští rok 6 000,- Kč. 

Přestože názor zaměstnavatele na tzv. Retenční program trvá, bylo dohodnuto, že navýšení mzdy z PKS bude u vyjmenovaných profesí z tohoto odečteno a vzniklá úspora bude použita ke stabilizaci i profese strojvedoucí. Odměna bude jednorázově vyplacena za pololetí.

Dále rekapitulace ostatních změn, které již byly sděleny.

Příloha 1

Článek 3 Rozvržení pracovní doby

- bod 4, navýšení normy pracovní doby směny zasahující do dvou pracovních dní na 9 hodin.

Článek 6 Dělená směna

-bod 4, nový text: „Zpožděním nebo narušením dělené směny z důvodu živelné události se charakter původního naplánování rozdělené směny nezmění, pokud nedojde jejím vlivem ke zkrácení pod 60 minut.“

- nový bod 5,  Při sestavování jednotlivých turnusů může být u zaměstnanců, kteří mají uzavřenu pracovní smlouvu na zaměstnání strojvedoucí, zapracováno do období 28 kalendářních dnů maximálně 12 hodin dělených směn bez časového omezení, nebo může být zapracováno maximálně 8 hodin dělených směn v časovém období 4:00 hod až 22:00 hod., nedohodne-li se příslušná odborová organizace prostřednictvím tzv. „turnusového důvěrníka“ (zaměstnancem pověřeným příslušnou odborovou organizací) se zaměstnavatelem jinak. Toto ustanovení se týká i zaměstnanců letmo, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne jinak. 

Článek 10 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami 

-bod 2, nový text: „Zaměstnancům, na něž se vztahuje NV 589/2006 Sb.,může být zkrácen odpočinek až na 6 hodin za podmínky, že zaměstnavatel na své náklady umožní zaměstnanci odpočinek na lůžku, a následující odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení. V případě zkrácení odpočinku  na minimální dobu 6 hodin, nesmí do doby tohoto odpočinku zasahovat doba chůze či jízdy na a z místa odpočinku, nedohodne-li se zaměstnavatel s příslušnou odborovou organizací prostřednictvím turnusového důvěrníka jinak.“

Článek 11 Nepřetržitý odpočinek v týdnu

-bod 1, nový text : „ Zaměstnanci letmo mají nárok na nepřetržitý odpočinek připadající na sobotu a neděli alespoň jednou za dva týdny tak, aby bylo zabezpečeno tzv. víkendové volno

ukončením poslední směny nejpozději v pátek do 22:00 hod  a pondělní nástup po tomto volnu bude nejdříve ve 4:00 hod, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodne jinak. Dále zaměstnavatel zabezpečí zaměstnancům letmo v době jednou za 28 dní tzv. víkendové volno ukončením poslední směny nejpozději v pátek do 18:00 hod a pondělní nástup po tomto volnu bude nejdříve v 6:00 hod., pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodne jinak“.

Příloha  2

-  navýšení příplatku za zaškolování (nově 10% a 15%)

- navýšení příplatku za práci v noci (12%)

-  navýšení příplatku za práci v SO – NE (12%)

-  navýšení příplatku za práci přesčas (35 %)

-  navýšení příplatku za praxi v novém pásmu 35 roků a více (+ 100 Kč)

- navýšení stravného pro mobilní zaměstnance  (92 Kč za pracovní cestu 5 až 12 hod, 140 Kč za pracovní cestu 12 až 18 hodin a 217 Kč trvá-li pracovní cesta nad 18 hodin)

- příplatek za dělenou směnu pouze ve výši 50 % průměrného výdělku za celé dělení

-  navýšení ceny stravenky z 80 Kč na 100 Kč

-  změna příplatku za krátkou směnu ( 25 Kč plus  100 Kč stravenka)

-  nově zaveden jednorázový příplatek za každý výkon s odpočinkem mezi dvěma směnami  na nocležně apod.(100 Kč)

- nově se bude strojvedoucích týkat čl. 18 Osobní hodnocení, který nahrazuje Výkonovou odměnu a bude v rozpětí 7- 15 % pro naši profesi.

Vlastimil Jelínek, předseda CS ČR a vedoucí KV u ČD a. s.