Na tiskové konferenci MD 13. 7. ministr Ťok

 1. Prezentoval podivuhodný výběr členů nové dozorčí rady ČD, kteří mají představovat nezávislé odborníky, avšak které ve své podstatě diskvalifikoval jako nesvéprávné, když po nich dopředu požadoval realizaci výběrového řízení na členy představenstva ČD, přičemž noví členové DR ještě neměli prostor pro to, aby se nových pozicích zorientovali.
 2. Informoval o jeho doporučení řídícímu výboru, aby předsedou dozorčí rady ČD byl profesor Moos, i když volba předsedy je v samostatné působnosti členů dozorčí rady. Na tiskové konferenci vyšlo najevo, že členové dozorčí rady byli vybráni tak, aby byli dopředu ve shodě s ministrem, tzn.nejedná se v žádném případě o proklamované odpolitizování řídících orgánů národního dopravce ČD.
 3. Prezentoval, že management ČD je ve funkci 4 roky a říká, jak to nejde v rámci liberalizace. Management ČD nařknul z únavy, kterou je potřeba překonat profesionálním managementem. Způsobem výběru členů dozorčí rady ČD nemůže vzniknout profesionálnější management ČD než ten, který správně vyzývá ministra dopravy, aby zajistil síťovost služeb a vytvořil podmínky pro férové soutěže bez diskriminace ČD. Stávající vedení tak dělá pouze to, co by dělat mělo a sice upozorňuje na závažné nedostatky v postupu zvoleném MD, kdy má právě MD představit záměr, jak z ČD udělat konkurenceschopnou dopravní společnost. ČD samozřejmě mohou (pokud budou donucené) přestat zajišťovat dnes standardně nabízené komplexní služby, ale toto bude mít zcela jistě negativní dopad na cestující, jelikož MD nemá žádný plán, jak tuto situaci řešit.
 4. Prezentoval, že debata s odbory teprve MD čeká a ministr to doposud nepotřeboval s odbory konzultovat. Pan ministr ignoruje jasné závěry z tripartity ze dne 10. 4. 2017, respektive 136. zasedání Rady hospodářské a sociální dohody a zapomněl nechat dopracovat materiál s názvem Role státu při zajištění dopravní obslužnosti v železniční dopravě po roce 2019 a dopady nové legislativy na společnost České dráhy, kdy dopracování spočívá zejména v tom, že sociální partneři požadovali:
 • aby MD neprodleně zřídilo pracovní skupinu k řešení liberalizace železničního trhu, která za účasti zástupců ministerstva, společnosti České dráhy i sociálních partnerů komplexně pojmenuje a vyčíslí všechny dopady, jež se otevíráním trhu přenesou na společnost České dráhy, a zároveň navrhne řešení těchto i jiných překážek blokujících splnění harmonogramu liberalizace železnic, včetně např. režijního jízdného a historické zátěže společnosti České dráhy;
 • aby MD vhodným způsobem zajistilo dostatečnou kvalitu služeb pro cestující během i po dokončení liberalizace nastavením jednoznačných kritérií přijatelnosti a pravidel síťovosti platných pro všechny dopravce i na úrovni krajské dopravy;
 • aby MD v maximálně možné míře využilo legitimní prostor pro zadávání zakázek národnímu dopravci formou přímého zadání;
 • aby k liberalizaci a otevírání železničního trhu docházelo koordinovaně a v návaznosti na kroky činěné v okolních zemích tak, aby bylo zamezeno nerovným podmínkám mezi národním dopravcem na jedné straně a alternativními dopravci a dopravci z okolních zemí na straně druhé.

 

Vystoupení pana ministra 13. 7. a poslední kroky zcela jasně ukazují, že bezradnost MD se zajištěním síťovosti služeb a nediskriminačních podmínek liberalizace železnice chce ministr vyřešit destrukcí ČD.

 

Vyzýváme :

 1. K bezodkladnému jednání MD s odbory a k plnění dohod
 2. K zastavení destrukce ČD a přednostnímu vyřešení síťovosti služeb železnice
 3. K řešení odbornosti ministerstva dopravy v oblasti veřejné a celkově železniční dopravy

 

Vzhledem k závažnosti situace očekáváme konstruktivní dialog a v případě pokračování zmíněných destrukčních kroků využijeme legitimních prostředků k jejich zabránění.

 

 

V Praze 17. 7. 2018