Stanovisko Cechu strojvůdců ČR k MU

 

Výbor odborové organizace Cechu strojvůdců ČR se znepokojením sledoval proběhlou mediální kampaň a nevhodně formulovaná prohlášení a návrhy opatření státních institucí k MU, zejména v podobě projetí hlavních návěstidel. Navrhovaný bodový systém se nám jeví jako naprosto nešťastné řešení, který bude strojvedoucí ještě více stresovat. 
Spory o tom, jestli se jedná o systémovou či nesystémovou chybu jsou naprosto zbytečná. Zůstává nám holý fakt, že MU zavinil sice strojvedoucí, ale pravdou zůstává, že existuje celá řada vedlejších a rušivých faktorů, které mohou ovlivnit výkon práce a průběh směny. 


Legislativa:
- jako jeden z podstatných bodů vidíme ve znění nařízení vlády 589/2006 Sb. V rozporu se ZP jde o dobu odpočinku mezi dvěma směnami, délku směny, ale i doby řízení. Zcela zásadní     problém je v zakomponování přestávky v práci.
- navzájem si odporující a nepřehledná ustanovení jednotlivých pasáží a článků, zejména dopravních předpisů. 
- situaci nepřispívá ani rozsáhlá výluková činnost a špatně formulovaná, či i nevypracovaná výluková opatření.

Hnací vozidla :
- stále zhoršující se technický stav hnacích vozidel spočívající v jejich narůstající poruchovosti následně odvádí pozornost strojvedoucího jiným směrem.
- po opravách vozidel schází zodpovědná osoba za převzetí HV ve vztahu k vykonaným opravám - tzv. přejímač
- stavu hnacích vozidel by jednoznačně prospělo zpětné zaturnusování HV

Nocležny a skladba směn:
- nevhodný stav některých nocležen a odpočinkových místností. Postrádáme zde jednotnou směrnici, která bude definovat standarty vybavení a umístění.
- skladba a plánování směn, zejména s ostrými obraty. Častá střídání hnacích vozidel různých trakcí během směny. 

Těchto pár bodů je jen určitá část problémů, se kterými se v průběhu směn musíme potýkat. Z důvodu různých ekonomických a tedy úsporných opatření dochází k přenášení dalších povinností za jiné profese a to vede k neúměrnému až chronickému zatížení a únavě strojvedoucích.
Budeme se aktivně podílet na řešení stávající situace při probíhajících jednáních na úrovni Ministerstva dopravy a Generálního ředitelství ČD. 
Apelujeme na všechny kolegy, aby i přes neustále se zvyšující náročnost naší profese dbali na bezpečnost provozu a především svojí a nenechali se provozními tlaky a problémy vmanipulovat do stresových situací, které mohou znamenat následné pochybení.   

Výbor Cechu strojvůdců ČR