Advokátní kancelář

 

JUDr. Václav Korecký a Mgr. Radek Chaloupka

JUDr. Václav Korecký

Bedřicha Smetany 167/2, 301 00 Plzeň

Mgr. Radek Chaloupka

tel.: 377220235

Mgr. Zdenka Ambrožová

Bankovní spojení: KB a.s., účet č. 2469490237/0100

 

 

 

 

 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

Cech strojvůdců ČR

odborová organizace

OCP Západ

Na Sklárně 1

Plzeň 301 00

 

V Plzni dne 19. 11. 2020

 

Naše sp. zn.

Mgr. Chaloupka/Š

 

Věc: Nahrazení členské schůze hlasováním per rollam – informace pro všechny členy

 

Vážení členové Cechu strojvůdců ČR,

 

obracím se na Vás jako právní zástupce Vaší odborové organizace a předkládám podrobnější vysvětlení důvodů, pro které nelze v letošním roce konat pravidelnou výroční členskou schůzi a způsobu, jakým bude rozhodování členské schůze pro letošní rok nahrazeno.

 

Jak je Vám všem dobře zřejmé, je v tuto chvíli na území ČR vyhlášen nouzový stav podle krizového zákona a na jeho základě jsou formou usnesení vlády průběžně vydávána, měněna a rušena různá mimořádná opatření, kterými se omezují práva a svobody osob nejrůznějšími způsoby. Podle aktuálně platného usnesení vlády č. 996 vydaného podle krizového zákona jsou v tuto chvíli zakázány hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech. Usnesení vlády sice stanoví též určité výjimky pro výkon zaměstnání nebo podnikatelské činnosti nebo pro výkon činnosti, ke které jsou dotyčné osoby povinny podle zákona a je nezbytné konat je ve vyšším počtu osob, výslovně je však zde uvedeno, že tento zákaz se mj. vztahuje též na „spolkové akce“. Odborová organizace je podle dnešní právní úpravy spolkem, je tedy naprosto beze všech pochybností, že konat shromáždění většího počtu osob, než je uvedeno výše, na základě tohoto usnesení vlády v tuto chvíli nelze.

 

Ještě přísnější je však ve svém důsledku další usnesení vlády č. 1113 ze dne 30. 10. 2020, které omezuje volný pohyb osob na území ČR, opět až na stanovené výjimky. Podle tohoto opatření platného sice pouze do 20. 11. 2020, které však bude nepochybně přinejmenším ve svých podstatných bodech prodlouženo, je v době od 5:00 do 20:59 hod. omezen pohyb osob na území ČR až na stanovené výjimky, přičemž výkon činnosti člena odborové organizace nelze z žádné z těchto výjimek dovodit.

 

Stanovy Cechu strojvůdců ČR v článku VI. odst. 1 přitom stanoví, že členská schůze CS musí být svolána minimálně jedenkrát ročně, přičemž mezi pravomoci členské schůze podle článku VII. patří též projednávat a schvalovat výsledek hospodaření.

Výše uvedený bod je pravidelnou náplní výročních členských schůzí, o kterém je na členské schůzi hlasováno.

 

Jak je Vám jistě známo, došlo již ze strany výboru CS ke svolání řádné členské schůze na den

 

  1. 11. 2020 (a to již po přeložení z původního říjnového termínu), s ohledem na výše uvedené musela být však naplánovaná členská schůze zrušena a výbor rozhodl o níže popsaném náhradním řešení.

 

K překlenutí některých právních problémů způsobených epidemií onemocnění COVID-19 a přijatými protiepidemickými opatřeními vlády, byl parlamentem přijat již na jaře zákon č. 191/2020 Sb., přezdívaný jako „lex covid“. Tento zákon mj. v ustanovení § 19 umožňuje, aby orgán právnické osoby rozhodoval mimo své zasedání v písemné podobě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání.

 

To znamená, že všechny právnické osoby, odborové organizace nevyjímaje, mohou v době platnosti tohoto zákona (což je zatím do 31.12.2020) namísto obvyklého konání zasedání veškerých svých orgánů včetně orgánů nejvyšších, jako jsou shromáždění, členská schůze apod., rozhodovat v náhradní formě písemné nebo za využití technických prostředků. V právnické terminologii je tato forma rozhodování zpravidla označována jako rozhodování „per rollam“. Tato možnost náhradního způsobu rozhodování se podle výše citovaného zákona připouští u všech právnických osob bez ohledu na to, zda jejich vnitřní dokumenty (statusy, stanovy, zakladatelské listiny apod.) takový postup upravují a umožňují. Citované ustanovení pak výslovně říká, že pokud zakladatelské právní jednání právnické osoby neupravuje podmínky takového rozhodování, určí je jeho statutární orgán.

 

Jelikož stanovy z Cechu strojvůdců ČR s nahrazením členské schůze hlasováním per rollam z pochopitelných důvodů nepočítají, platí, že statutární orgán Cechu strojvůdců ČR, tedy výbor, je oprávněn na základě výše citovaného zákonného ustanovení rozhodnout o nahrazení členské schůze hlasováním per rollam a upravit podmínky takového rozhodování.

 

Je třeba dodat, že se zde současně uplatní ustanovení § 1211 občanského zákoníku, které říká, že návrh na hlasování o určité otázce musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a dále pak údaj o lhůtě, ve které se má hlasující člen orgánu vyjádřit.

 

V dalších přílohách mailem zasílané zprávy proto naleznete bližší podklady k záležitostem, o kterých mělo být na členské schůzi hlasováno a o kterých bude nyní hlasováno způsobem popsaným níže. Jedná se o hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2019 včetně zprávy o hospodaření Cechu strojvůdců ČR za rok 2019. Veškeré tyto dokumenty jsou v přílohách připojeny a máte možnost se s nimi podrobně seznámit.

 

V zájmu umožnění co nejširší účasti jednotlivých členů CS na rozhodování a hlasování zvolil výbor kombinaci tří různých možných způsobů vyjádření stanoviska člena:

 

  1. Všem členům jsou zaslány podrobné informace ke všem skutečnostem, o kterých má být rozhodováno na jejich e-mailovou adresu registrovanou u CS ČR jako kontaktní e-mail daného člena. V tomto e-mailu je obsažen proklik na hlasovací formulář služby Google formuláře, kde každý z členů bude mít možnost hlasovat za použití některého z hlasovacích tlačítek označených jako „hlasuji pro návrh“, „hlasuji proti návrhu“,

„zdržuji se hlasování“. Tento způsob hlasování jako nejtransparentnější a nejpřehlednější a bude preferován.

 

  1. Za platné bude považováno i takové hlasování, kdy člen výboru odešle svůj hlas prostřednictvím e-mailové zprávy (zprávy elektronické pošty) z adresy člena, která je registrována u CS ČR jako e-mailové spojení na daného člena, a ze které bude jednoznačně vyplývat, zda se dotyčný člen zdržel hlasování, zda hlasovat pro návrh, či hlasoval proti konkrétnímu návrhu.

 

  1. Pokud člen nevyužije žádnou z výše uvedených možností elektronického hlasování,

 

má možnost projevit svůj názor a hlasovat též prostřednictvím podpisových archů umístěných na nástupních místech po dobu trvání hlasování. Součástí těchto podpisových archů bude vždy text usnesení, o kterém je hlasováno, a každý z hlasujících bude mít možnost vyjádřit se pro návrh, proti návrhu nebo se zdržet hlasování.

 

Při využití kteréhokoliv z výše uvedených hlasování lze vždy zjistit, jak který člen hlasoval. Následně bude tedy po skončení hlasování provedena vzájemná křížová kontrola jednotlivých typů hlasování tak, aby byly vyloučeny případné situace, kdy jeden člen hlasoval dvakrát či vícekrát (ať již omylem nebo záměrně) za využití různých prostředků popsaných výše.

 

S ohledem na výše uvedené si dovoluji přidat jednu důležitou poznámku. Člen, který své hlasovací právo nevyužije a žádným ze shora popsaných způsobů hlasovat nebude, de facto hlasuje proti všem navrženým usnesením, neboť při využití hlasování per rollam je k přijetí usnesení zapotřebí, aby se pro něj vyjádřila nadpoloviční většina všech členů oprávněných k hlasování.

 

Přestože tedy kvórum usnášeníschopnosti členské schůze je stanoveno výrazně níže, bude pro přijetí usnesení, která jsou přitom pro běžné fungování CS dle názoru výboru nezbytná, je zapotřebí aktivní účasti členů, na kterou Váš výbor spoléhá.

 

Hlasování bude probíhat v termínu ode dne rozeslání návrhu mailem a do 16. 12. 2020. Započten tedy bude každý hlas člena, který bude některým z výše uvedených způsobů učiněn a doručen nejpozději dne 16. 12. 2020 (podpisové archy budou uvedeného dne staženy z nástupních míst). Následně proběhne vyhodnocení hlasování, a to společně výborem a revizní komisí CS ČR, o kterém výbor a revizní komise vydají společnou písemnou zprávu a tuto uveřejní na webových stránkách CS ČR nejpozději do 31. 12. 2020. Součástí této zprávy bude informace o počtu hlasujících, počtu hlasů pro návrh, proti návrhu, počtu hlasů, které se zdržely a výsledem hlasování ve smyslu, zda hlasování bylo či nebylo přijato.

 

Vážení členové, věřím, že výše navrhovaný postup s pochopením přijmete při vědomí toho, že výbor v dané situaci nemůže postupovat jinak. Všem členům výboru je zřejmé, že k řádnému projednání členských záležitostí je určena členská schůze za možnosti osobní účasti všech členů CS ČR, nicméně v letošním výjimečném roce je bohužel zapotřebí postupovat výjimečným způsobem. Výbor pevně věří, že v příštím roce bude zase možno konat členskou schůzi klasicky, tedy za osobní účasti všech členů, kteří o ni budou mít zájem.

 

S pozdravem

 

Mgr. Radek Chaloupka