Souhrnná zpráva

o vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2017

 

Předkládáme tímto souhrnnou zprávu o vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2017 s ohledem na Smlouvu o úhradě nákladů vzniklých odborovým organizacím podle § 322 zákoníku práce.

 

 1. Údaje o odborové organizaci:

1.1 Název odborové organizace:

 • Cech strojvůdců ČR, IČ 22672389

1.2 Obchodní jméno a IČ společnosti - zaměstnavatele, kde odborová organizace působí:

 • České dráhy a.s. IČ 70994226
 • ČD CARGO, a.s. IČ 28196678

1.3 Počet základních organizací

 • odborová organizace není členěna na základní organizace ani pobočné spolky

1.4 Počet registrovaných členů (poslední známý údaj s datem, ke kterému byl zjištěn)

 • 220 registrovaných členů k 31.12.2017

1.5 Počet zastupovaných zaměstnanců (poslední známý údaj s datem, ke kterému byl zjištěn)

 • 30 zastupovaných zaměstnanců k 31.12.2017

 

1.6 Počet svazových inspektorů bezpečnosti práce (SIBP)

 1. a) na plný pracovní úvazek: 0
 2. b) na částečný pracovní úvazek (kolik a na kolik %): 0
 3. c) květen až prosinec 2017 - dohoda o pracovní činnosti: 2 osoby na cca 28 hodin měsíčně, leden až duben pak dohoda o provedení práce

 

  1. Způsob zajišťování kontrol v případě, že odborová organizace nemá SIBP (podrobně rozvést).

Kontroly byly zajišťovány prostřednictvím osob, s nimiž byla uzavřena dohoda o provedení práce na období od ledna do dubna 2017 a dohoda o pracovní činnosti na období od května 2017 do prosince 2017

 

 1. Údaje o kontrolách:

2.1 Počet kontrol

 • organizovaných odborovou organizací (SIBP):
 • u zaměstnavatele České dráhy a.s. : 25 kontrol za rok 2017
 • u zaměstnavatele ČD CARGO, a.s.: 18 kontrol za rok 2017
 • organizovaných zaměstnavatelem na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele

v dohodě s příslušnou odborovou organizací, poznatky z této činnosti viz bod 2.3

 

  1. Počet šetřených pracovních úrazů (druh úrazu: smrtelný, ostatní) a nemocí z povolání a poznatky z těchto šetření.

 

Na úrovni zaměstnavatele České dráhy a.s. DKV Plzeň bylo šetřeno 6 pracovních úrazů, žádný smrtelný, žádná nemoc z povolání.

 

Na úrovni zaměstnavatele ČD CARGO a.s. PJ České Budějovice, PP Plzeň nebyly šetřeny žádné pracovní úrazy, žádný smrtelný, žádná nemoc z povolání.

 

  1. Poznatky zjištěné kontrolou provedenou u zaměstnavatele podle § 322 zákoníku práce, s uvedením konkrétního zaměstnavatele (závažné nedostatky, které by měl prověřit příslušný oblastní inspektorát práce).

 

V průběhu kontrol byly zjišťovány zejména nedostatky týkající se pracovního prostředí a pracovních prostředků a zařízení, jejich opotřebení, nevyhovující stav komunikačních a přístupových cest, přechodů, osvětlení pracoviště, vybavení odpočinkových místností, postelí, jejich povlečení, vybavení stanoviště strojvůdce apod. S ohledem na stavební opravy, které i nadále probíhají na hlavním nádraží v Plzni, se pak kontroly zaměřovaly též na dodržování BOZP v těchto místech, zejména pak na přesunové cesty pro strojvůdce apod. Vesměs se jednalo vždy o drobnější nedostatky v oblasti BOZP, které byly ve většině případů se zaměstnavateli operativně vyšetřeny a průběžně odstraňovány. Některé zjištěné nedostatky se opakují, odborová organizace na ně proto upozorňuje opakovaně. Pracovní úrazy zjištěné v roce 2017 u členů Cechu strojvůdců neměly žádné závažné zdravotní důsledky, jednalo se o drobná poranění a postižení bez dlouhodobých následků.

 

  1. Problémy a překážky na které naráží odborová organizace u zaměstnavatelů při kontrolní činnosti podle § 322 zákoníku práce.

Odborová organizace hodnotí spolupráci se zaměstnavateli v oblasti BOZP jako relativně dobrou, drobné nedostatky jsou řešeny vždy operativně na základě domluvy. I nadále přetrvávají spíše nedostatky týkající se pracovního prostředí, zejména odpočinkových místností.

 

 1. Náklady na výkon kontroly v oblasti BOZP:
  1. Finanční prostředky uhrazené podle „Smlouvy“ v roce 2017.
 • 102.628,- Kč
  1. Skutečně vynaložené celkové náklady za rok 2017.
 • 110.760,- Kč (rozdíl byl doplacen z prostředků Cechu strojvůdců ČR)
  1. Odhadované náklady na výkon kontroly v roce 2018.

Odborová organizace odhaduje náklady na výkon kontroly v roce 2018 tak, že náklady na mzdy inspektorů BOZP budou činit cca 120.000,- Kč. Ostatní náklady odhaduje do výše 30.000,- Kč. Výdaje však bude nutné přizpůsobit finančním možnostem odborové organizace.

 1. Jiná sdělení a náměty:

Nejsou

V Plzni dne 25.1.2018 ………..………………………………………

Mgr. Radek Chaloupka za CS